Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 18.05.2018 14:005/402ADAPAZARISTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞISakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı. KARARIN ÖZÜ: Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 18/05/2018 Cuma günü saat 14:30?da, 5216 Sayılı Kanunun 13?üncü maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?nun Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının birinci katında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşimine ait gündemin 88?inci maddesini oluşturan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 5/401 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyemizin 2017 Mali Yılı İdari Hesabı Encümenin 19/04/2018 tarihli, 152 ve 26/04/2018 tarihli 163 ve 164 sayılı kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2017 İdari ve Mali Kesin Hesabı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ait Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 04/05/2018 tarih ve 14753 sayılı yazısının incelendiğine dair tanzim olunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/05/2018 tarihli hazırlanan detaylı raporun okunarak müzakere ve madde madde ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemizin 2017 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı; I-GİRİŞ Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 21.11.2016 tarih ve 10/677 Sayılı Meclis kararı ile gider bütçesi 600.000.000,00-TL; gelir bütçesi 570.000.000,00-TL öz kaynak, 30.000.000,00-TL finansman temini yöntemi ile olmak üzere tahmini toplam 600.000.000,00-TL öngörülerek denk bütçe hazırlandığı görülmüştür. 2016 mali yılı bütçesine göre 2017 mali yılı bütçesinde % 33 oranında artış yapılmıştır. 2017 mali yılı bütçesinde sermaye yatırımları toplam bütçenin % 48 oranında tahmin edilmiştir. II-GİDER KESİN HESABI A-EKONOMİK SINIFLANDIRMA Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveline göre toplam ödenekten yıl içerisinde 461.033.253,88-TL harcandığı, kalan 98.546.274,73-TL ödeneğin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesine göre imha edildiği, 60.146.000,00-TL ödeneğin 2018 yılına devredildiği, yönetmeliğin 36. maddesi uyarınca da yıl içerisinde 142.390.000,00-TL tutarında bütçe ödenekleri arasında aktarma yapıldığı tespit edilmiştir. Komisyonca Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Personel Giderlerinden; Memurlara 26.049.062,84-TL, Sözleşmeli Personele 692.631,17-TL, İşçilere 23.220.679,68-TL, Geçici Personele 294.439,86-TL, Diğer Personele 516.669,52-TL olmak üzere toplam 50.773.483,07-TL harcandığı ve toplam gerçekleşen bütçe içindeki payı % 11 olduğu, 02- Sosyal Güvenlik Kurum Giderlerinden; Memurlara 3.484.978,11-TL, Sözleşmeli Personele 110.949,58-TL, İşçilere 4.671.204,52-TL olmak üzere toplam 8.267.132,21-TL harcandığı ve toplam gerçekleşen bütçe içindeki payı % 2 olduğu, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden; Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 1.045.838,58-TL, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 50.788.501,27-TL, Yolluk Giderlerine 219.337,78-TL, Görev Giderlerine 2.776.411,59-TL, Hizmet Alımlarına 96.224.859,26-TL, Temsil ve Tanıtma Giderlerine 6.760.379,34-TL, Menkul Mal Bakım Onarımlara 10.782.361,39-TL, Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderlerine 5.492.674,22-TL, Tedavi ve Cenaze Giderlerine 79.414,00-TL olmak üzere toplam 174.169.777,43-TL harcandığı ve toplam gerçekleşen bütçe içindeki payı % 38 olduğu, 04- Faiz Giderlerine (İller Bankası kredileri, kamu idarelerine olan borçlara ödenen faizler) 19.218.850,25-TL harcandığı ve toplam gerçekleşen bütçe payı içerisinde % 4 oranında olduğu, 05- Cari Transferlerden; Görev Zararları (sosyal güvenlik kurumuna ödenen ek karşılıklar) için 200.000,00-TL, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 4.318.086,59-TL, Hane Halkına Yapılan Transferlere 9.444.736,47-TL, Yurtdışına Yapılan Transferlere 41.856,63-TL, Gelirlerden Ayrılan Paylar (İller Bankası % 2 sermaye payı) için 6.472.697,16-TL olmak üzere toplam 20.477.376,85-TL harcandığı, toplam gerçekleşen bütçe içinde % 4 oranında olduğu, 06- Sermaye Giderlerinden; Mamul Mal Alımlarına 2.886.154,03-TL, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 1.188.985,70-TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına 249.905,28-TL, Kamulaştırma Giderlerine 21.741.870,10-TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 146.234.527,06-TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 130.226,30-TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 15.694.965,60-TL olmak üzere toplam 188.126.634,07-TL harcandığı, toplam gerçekleşen bütçe içindeki payı % 41 oranında olduğu tespit edilmiş ve 2017 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Oranının % 77 olduğu görülmüştür. SBB 2017 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ ( % ) TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI ( % ) 01 Personel Giderleri 51.669.000,00 50.773.483,07 98 11 02 SGK Prim Giderleri 9.336.000,00 8.267.132,21 89 2 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 193.565.000,00 174.169.777,43 90 38 04 Faiz Giderleri 7.300.000,00 19.218.850,25 263 4 05 Cari Transferler 19.902.000,00 20.477.376,85 103 4 06 Sermaye Giderleri 287.578.000,00 188.126.634,07 65 41 07 Sermaye Transferleri 300.000,00 0,00 0 0 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 0 0 09 Yedek Ödenek 30.300.000,00 0,00 0 0 TOPLAM 600.000.000,00 461.033.253,88 77 100 B-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01- Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler (Genel Sekreterlik Birimi, Özel Kalem ve İç Denetim Birimi, Basın Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) 43.851.546,60-TL, Genel Hizmetlere (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 133.452.069,28-TL olmak üzere Genel Kamu Hizmetlerine toplam 177.303.615,88-TL harcandığı, 03- Kurumsal Güvenlik Hizmetlerine (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 7.383.734,46-TL, Yangından Korunma Hizmetlerine (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 17.549.092,52-TL, Kamu Düzeni Hizmetlerine (Zabıta Dairesi Başkanlığı) 5.472.892,72-TL olmak üzere Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine toplam 30.405.719,70-TL harcandığı, 04- İmalat ve İnşaat Hizmetlerine (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) 58.861.203,94-TL ve Ulaştırma Hizmetlerine (Ulaşım Dairesi Başkanlığı) 13.595.144,16-TL, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Hizmetlerine (Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı) 79.020.047,79-TL olmak üzere Ekonomik İşler ve Hizmetlere toplam 151.476.395,89-TL harcandığı, 05- Çevre Koruma Hizmetlerine (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) 50.649.643,24-TL harcandığı, 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 16.967.633,49-TL harcandığı, 07- Sağlık Hizmetlerine (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı) 11.288.347,66-TL harcandığı, 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) 11.238.627,95-TL harcandığı, 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine (Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı) 11.703.270,07-TL harcandığı tespit edilmiştir. SBB 2017 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ ( % ) TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI ( % ) 01 Genel Kamu Hizmetleri 195.462.000,00 177.303.615,88 91 38 03 Kamu Düzeni ve Güv.Hizm. 40.412.000,00 30.405.719,70 75 7 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 211.167.000,00 151.476.395,89 72 33 05 Çevre Koruma Hizmetleri 82.151.000,00 50.649.643,24 62 11 06 İskan ve Toplum Refahı Hizm. 30.889.000,00 16.967.633,49 55 4 07 Sağlık Hizmetleri 14.941.000,00 11.288.347,66 76 2 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. 11.764.000,00 11.238.627,95 96 2 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm. 13.214.000,00 11.703.270,07 89 3 TOPLAM 600.000.000,00 461.033.253,88 77 100 C-HARCAMA BİRİMLERİ DÜZEYİNDE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU GENEL SEKRETERLİK AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 491.000,00 431.268,50 88 66 02 SGK Prim Giderleri 87.000,00 57.089,22 66 9 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 337.000,00 161.701,07 48 25 TOPLAM 915.000,00 650.058,79 71 100 ÖZEL KALEM AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.400.000,00 1.232.917,66 88 13 02 SGK Prim Giderleri 138.000,00 63.505,96 46 1 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 3.872.000,00 7.887.379,49 204 86 TOPLAM 5.410.000,00 9.183.803,11 170 100 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.486.000,00 3.656.008,32 81 6 02 SGK Prim Giderleri 276.000,00 278.265,54 101 0,5 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 51.404.000,00 53.332.036,81 104 93 05 Cari Transferler 150.000,00 26.923,88 18 0,05 TOPLAM 56.316.000,00 57.293.234,55 102 100 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%) BİRİM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 Personel Giderleri 1.306.000,00 890.190,90 68 30 02 SGK Prim Giderleri 245.000,00 105.837,36 43 4 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 3.066.000,00 1.673.468,03 55 57 06 Sermaye Giderleri 1.394.000,00 249.905,28 18 9 TOPLAM 6.011.000,00 2.919.401,57 49 100 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%) BİRİM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 Personel Giderleri 100.000,00 100.387,04 100 88 02 SGK Prim Giderleri 18.000,00 13.318,28 74 12 TOPLAM 118.000,00 113.705,32 96 100 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%) BİRİM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 Personel Giderleri 346.000,00 435.117,45 126 4 02 SGK Prim Giderleri 61.000,00 47.067,70 77 0,4 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 3.074.000,00 1.769.729,42 58 16 06 Sermaye Giderleri 10.000.000,00 8.948.667,17 89 80 TOPLAM 13.481.000,00 11.200.581,74 83 100 BASIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%) BİRİM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 Personel Giderleri 100.000,00 111.539,58 112 27 02 SGK Prim Giderleri 18.000,00 17.036,67 95 4 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 399.000,00 282.740,16 71 69 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 0,00 0 0 TOPLAM 527.000,00 411.316,41 78 100 HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%) BİRİM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 Personel Giderleri 331.000,00 284.293,94 86 16 02 SGK Prim Giderleri 58.000,00 41.129,51 71 2 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.699.000,00 1.447.573,15 54 82 TOPLAM 3.088.000,00 1.772.996,60 57 100 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.264.000,00 1.980.831,40 87 4 02 SGK Prim Giderleri 406.000,00 287.153,35 71 1 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 28.606.000,00 19.495.549,91 68 38 06 Ser aye Giderleri 50.875.000,00 28.886.108,58 57 57 TOPLAM 82.151.000,00 50.649.643,24 62 100 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.829.000,00 2.174.762,92 119 4 02 SGK Prim Giderleri 326.000,00 283.093,49 87 0,5 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.962.000,00 4.012.041,03 135 7 06 Sermaye Giderleri 102.841.000,00 52.391.306,50 51 89 TOPLAM 107.958.000,00 58.861.203,94 55 100 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.652.000,00 2.125.514,03 129 7 02 SGK Prim Giderleri 311.000,00 358.694,30 115 1 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 882.000,00 634.596,61 72 2 04 Faiz Giderleri 7.300.000,00 19.218.850,25 263 60 05 Cari Transferler 9.440.000,00 9.495.716,50 101 30 06 Sermaye Giderleri 300.000,00 0,00 0 0 07 Sermaye Transferleri 50.000,00 0,00 0 0 08 Borç Verme 30.300.000,00 0,00 0 0 09 Yedek Ödenek 1.652.000,00 2.125.514,03 129 7 TOPLAM 50.235.000,00 31.833.371,69 63 100 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 5.098.000,00 5.125.170,25 101 8 02 SGK Prim Giderleri 1.064.000,00 1.011.776,79 95 1 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 54.388.000,00 59.416.508,50 109 87 06 Sermaye Giderleri 2.650.000,00 2.404.220,06 91 4 TOPLAM 63.200.000,00 67.957.675,60 108 100 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.531.000,00 2.740.406,74 108 16 02 SGK Prim Giderleri 466.000,00 355.191,66 76 2 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.392.000,00 1.078.832,16 25 6 06 Sermaye Giderleri 23.500.000,00 12.793.202,93 54 75 TOPLAM 30.889.000,00 16.967.633,49 55 100 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTAR TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 12.947.000,00 13.150.339,49 102 75 02 SGK Prim Giderleri 2.610.000,00 2.491.376,83 95 14 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.929.000,00 1.753.155,15 36 10 06 Sermaye Giderleri 5.977.000,00 154.221,05 3 1 TOPLAM 26.463.000,00 17.549.092,52 66 100 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.705.000,00 4.133.494,74 88 76 02 SGK Prim Giderleri 886.000,00 676.304,66 76 12 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.058.000,00 663.093,32 63 12 05 Cari Transferler 300.000,00 0,00 0 0 TOPLAM 6.949.000,00 5.472.892,72 79 100 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 830.000,00 896.077,84 108 8 02 SGK Prim Giderleri 159.000,00 159.340,57 100 1 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 9.195.000,00 8.331.794,10 91 76 05 Cari Transferler 1.530.000,00 1.510.000,00 99 14 06 Sermaye Giderleri 0,00 52.864,00 - 0,5 TOPLAM 11.714.000,00 10.950.076,51 93 100 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.142.000,00 3.937.131,55 95 35 02 SGK Prim Giderleri 786.000,00 693.194,50 88 6 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.933.000,00 4.346.945,85 55 39 05 Cari Transferler 330.000,00 316.190,00 96 3 06 Sermaye Giderleri 1.750.000,00 1.994.885,76 114 18 TOPLAM 14.941.000,00 11.288.347,66 76 100 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.590.000,00 3.630.474,49 101 27 02 SGK Prim Giderleri 706.000,00 629.432,07 89 5 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 8.617.000,00 4.799.040,73 56 35 06 Sermaye Giderleri 17.490.000,00 4.536.196,87 26 33 TOPLAM 30.403.000,00 13.595.144,16 45 100 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.060.000,00 897.256,07 85 8 02 SGK Prim Giderleri 208.000,00 166.688,67 80 1 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.946.000,00 1.171.373,60 60 10 05 Cari Transferler 8.450.000,00 9.128.546,47 108 78 06 Sermaye Giderleri 1.550.000,00 339.405,26 22 3 TOPLAM 13.214.000,00 11.703.270,07 89 100 TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 406.000,00 479.931,45 118 36 02 SGK Prim Giderleri 70.000,00 84.783,25 121 6 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.735.000,00 705.605,98 41 52 06 Sermaye Giderleri 950.000,00 80.884,28 9 6 TOPLAM 3.161.000,00 1.351.204,96 43 100 YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.044.000,00 2.291.401,38 112 3 02 SGK Prim Giderleri 432.000,00 436.096,84 101 1 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.039.000,00 997.783,24 49 1 06 Sermaye Giderleri 68.291.000,00 75.294.766,33 110 95 TOPLAM 72.806.000,00 79.020.047,79 109 100 GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 11.000,00 68.967,33 627 24 02 SGK Prim Giderleri 5.000,00 10.754,99 215 4 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 32.000,00 208.829,12 653 72 06 Cari Transferler 2.000,00 0,00 0 0 TOPLAM 50.000,00 288.551,44 577 100 III-GELİR KESİN HESABI Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveline göre 2016 yılından devreden tahakkukunun 35.629.260,44-TL olduğu ve mali yıl gelir tahakkukunun 397.919.929,76-TL olmak üzere toplam 433.549.190,20-TL olduğu, bunun 393.157.853,11-TL? sinin tahsil edildiği, bu tahsilâttan 630.660,43-TL? sinin Red ve İadeler olarak kesinti yapıldığı 2017 Yılı net gelirin 392.527.192,68-TL olarak gerçekleştiği, sonuç olarak 2018 yılında tahsil edilmek üzere toplam 40.390.858,83-TL?sinin de tahakkuk artığı olarak devir ettiği komisyonca tespit edilmiştir. Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Vergi Gelirlerinden; Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinin 4.923.724,63-TL, Harç Gelirlerinin 2.653.702,08-TL olmak üzere toplam 7.577.426,71-TL tahsil edildiği, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden; Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 44.762.755,39-TL, Kurumlar Hasılatı Gelirlerinden 4.000,00-TL, Kira Gelirlerinden 5.722.242,29-TL ve Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 7.537,27-TL olmak üzere toplam 50.496.534,95-TL tahsil edildiği, 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden olan Proje Yardımlarından 6.547.047,26-TL tahsil edildiği, 05- Diğer Gelirlerden; Faiz Gelirlerinden 7.953.058,85-TL, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 313.098.174,64-TL (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Toplamı 288.119.099,84-TL), Para Cezalarından 5.057.916,50-TL, Diğer Çeşitli Gelirlerden 2.058.537,86-TL olmak üzere toplam 328.167.687,85-TL tahsil edildiği, 06- Sermaye Gelirlerinden; Taşınmaz Satış Gelirlerinden toplam 357.257,84-TL ve Taşınır Satış Gelirlerinden 11.898,50-TL olmak üzere toplam 369.156,34-TL tahsil edildiği, 09- Red ve İadelerin (-) 630.660,43-TL gerçekleştiği görülmüştür. SBB 2017 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AYRINTI KODU GELİR ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Vergi Gelirleri 15.300.000,00 7.577.426,71 50 2 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 49.650.000,00 50.496.534,95 102 13 04 Alınan Bağış ve Özel Yrd. 20.200.000,00 6.547.047,26 32 2 05 Diğer Gelirler 437.690.000,00 328.167.687,85 75 84 06 Sermaye Gelirleri 47.250.000,00 369.156,34 0,1 0,1 07 Alacaklardan Tahsilat 50.000,00 0,00 0 0 09 Red ve İadeler (-) -140.000,00 -630.660,43 450 0,02 TOPLAM 570.000.000,00 392.527.192,68 69 100 SBB 2017 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 01 ? İç Borçlanma 30.000.000,00 17.136.245,49 57 2017 Mali Yılında Bütçe geliri gerçekleşme oranının % 69 olduğu görülmüş olup, 31.12.2017 tarihi itibariyle, banka hesap bakiyesinin 53.072.934,59-TL olduğu komisyonca tespit edilmiştir. IV- TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 2017 Mali Yılının Taşınır Kesin Hesap Raporları Komisyon tarafından incelenmiş, taşınır kayıtlarının Bakanlar Kurulunun 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülmüştür. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmesi neticesinde 1) İlk Mal ve Malzeme Grubuna 2016 yılından 12.175.838,14-TL mal-malzeme devrettiği, yılı içinde 47.473.104,86-TL giriş, 59.649.028,89-TL çıkış olduğu ve 2018 yılına 16.334.387,24-TL mal-malzeme devrettiği; 2) Tesis, Makine ve Cihazlar Grubuna 2016 yılından 27.279.738,02-TL Tesis, makine ve cihaz devrettiği, yılı içinde 1.380.378,46-TL giriş, 345.274,66-TL çıkış olduğu ve 2018 yılına 28.314.841,82-TL tutarında tesis, makine ve cihaz devrettiği; 3) Taşıtlar Grubuna 2016 yılından 71.192.859,37-TL taşıt devrettiği, yılı içinde 1.484.516,34-TL giriş, 2.179.164,41-TL çıkış olduğu ve 2018 yılına 70.498.211,30-TL taşıt devrettiği; 4) Demirbaşlar Grubuna 2016 yılından 13.539.890,15-TL demirbaş devrettiği, yılı içinde 3.688.596,68-TL giriş, 1.997.085,51-TL çıkış olduğu ve 2018 yılına 15.231.401,32-TL demirbaş devrettiği incelenmiştir. İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 150 YILI : 2017 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 354.547,69 1.367.973,05 1.722.523,17 999.904,77 722.618,40 150.02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan 4.068,04 102.924,55 106.992,60 95.032,71 11.959,89 150.03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 185.798,18 388.351,81 574.149,93 330.247,40 243.902,53 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 2.053.412,76 23.909.548,83 25.962.961,67 25.762.476,53 200.485,14 150.05 Temizleme Ekipmanları Grubu 302.423,90 652.349,29 954.773,76 540.364,78 414.408,98 150.06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grb. 98.850,73 942.163,54 1.041.014,29 934.899,80 106.114,49 150.07 Yiyecek Grubu 6.396,01 167.843,49 174.239,67 159.468,74 14.770,93 150.08 İçecek Grubu 23.420,64 170.317,89 193.738,34 139.751,18 53.987,16 150.10 Zirai Maddeler Grubu 847.547,65 2.808.122,19 3.655.669,81 2.747.872,23 907.797,58 150.11 Yem Grubu 147,49 19.587,41 19734,91 10.377,51 9.357,40 150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 3.002.192,50 5.560.928,50 8.563.121,15 4.069.004,83 4.494.116,32 150.13 Yedek Parçalar Grubu 2.692.663,31 3.898.036,98 6.590.783,05 2.941.398,96 3.649.384,09 150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 565.582,43 302.793,63 868.376,12 467.305,43 401.070,69 150.15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 499,99 306.239,55 306.739,55 300.645,56 6.093,99 150.16 Spor Malzemeleri Grubu 86,40 557.200,22 557.286,62 548.336,92 8.949,70 150.17 Basınçlı Ekipmanlar 6.667,00 17.246,30 23.913,30 15.570,70 8.342,60 150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.031.533,42 6.301.477,63 8.333.010,95 3.243.033,90 5.089.977,05 T O P L A M 12.175.838,14 47.473.104,86 59.649.028,89 43.305.691,95 16.334.387,24 DARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 253 YILI : 2017 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 253.01 Tesisler Grubu 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 253.02 Makineler ve Aletler Grubu 15.379.901,98 513.483,44 15.893.385,42 215.334,18 15.678.051,24 253.03 Cihazlar ve Aletler Grubu 2.344.496,07 866.895,02 3.211.391,09 129.940,48 3.081.450,61 T O P L A M 27.279.738,02 1.380.378,46 28.660.116,48 345.274,66 28.314.841,82 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 254 YILI : 2017 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 254.01 Karayolu Taşıtları Grubu 71.147.143,37 1.484.516,34 72.631.659,71 2.179.164,41 70.452.495,30 254.02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu 45.716,00 0,00 45.716,00 0,00 45.716,00 T O P L A M 71.192.859,37 1.484.516,34 72.677.375,71 2.179.164,41 70.498.211,30 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 255 YILI : 2017 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 255.01 Döşeme ve Mefruşat Grubu 367.382,16 86.362,35 453.744,51 73.384,00 380.360,51 255.02 Büro Makineleri Grubu 7.810.721,08 1.354.000,34 9.164.721,42 776.031,29 8.388.690,13 255.03 Mobilyalar Grubu 3.716.078,02 1.726.441,08 5.442.519,10 950.362,78 4.492.156,32 255.04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 448,40 12.969,38 13.417,78 12.992,98 424,80 255.06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 248.148,93 30.500,00 278.648,93 0,00 278.648,93 255.07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 163.218,07 0,00 163.218,07 2.820,20 160.397,87 255.08 Eğitim Demirbaşları Grubu 57.519,68 24.325,41 81.845,09 3.510,00 78.335,09 255.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 175.074,11 36.168,68 211.242,79 42.528,42 168.714,37 255.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 444.203,65 153.613,05 597.816,70 58.195,84 539.620,86 255.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 81.082,07 0,00 81.082,07 0,00 81.082,07 255.12 Kullanımda Olan Demirbaş Nit. Değerli Eşyalar 7.304,81 1.416,00 8.720,810 0,00 8.720,81 255.99 Diğer Demirbaşlar Grubu 468.709,17 262.800,39 731.509,56 77.260,00 654.249,56 T O P L A M 13.539.890,15 3.688.596,68 17.228.486,83 1.997.085,51 15.231.401,32 GENEL T O P L A M 124.188.411,57 54.026.596,34 178.215.007,91 47.827.216,53 130.387.791,38 V-SONUÇ 1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi 600.000.000,00.-TL olup, bunun 461.033.253,88.-TL? sinin ödeme evrakına bağlanarak kullanıldığı, 98.546.274,73.-TL? sinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca imha edildiği, gider gerçekleşmesinin % 77 olduğu, 2) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi 570.000.000,00.-TL ve Açık-Fazlanın Sınıflandırılması olarak 30.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 600.000.000,00.-TL olup, 393.157.853,11.-TL tahsilât yapıldığı, 630.660,43.-TL Red ve İadeler olarak ilgililere teslim edildiği 392.527.192,68.-TL net Bütçe Geliri elde edilmiş ve gelir % 69 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşmeyi etkileyen en önemli sebeplerden biri merkezi idareden alınan paylardır. Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan payların hesaplamasında İlimizde toplanan vergi gelirleri ve İlimizde gerçekleşen KDV iadeleri dikkate alınmaktadır. Paylar, vergi gelirlerinden vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanmaktadır. 2017 yılında İlimizde vergi iadeleri çok yüksek gerçekleşmiş, bazı aylar toplanan vergi gelirlerinin de üzerine çıkmıştır. Bu durumun merkezi idare tarafından gönderilen ve en önemli gelir kalemini oluşturan payların, öngörülen tutarların altında gerçekleşmesine sebep olarak bütçe gerçekleşmesini etkilediği, 3) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılından 124.188.411,57.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği, yıl içinde 54.026.596,34.-TL tutarında taşınırın ve malzemenin kayıtlara alındığı, 47.827.216,53.-TL tutarında taşınır ve mal-malzemenin kullanılarak kayıtlardan düşüldüğü, 2018 yılına 130.387.791,38.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği, 4) Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların (meclis kararı, encümen kararı, başkanlık oluru) alındığı, 5) Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/05/2018 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Fatih ŞENTÜRK, İlhan FİLİZ, Hüdaverdi BAHADIR?ın çekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.